Archeologienota

Wie een bouwvergunning of een verkavelingsvergunning wenst aan te vragen, dient hierbij een  door het Agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij de aanvraag. Voor velen is het hierbij nog zoeken bij wie je daarvoor terecht moet.

ADEDE bvba is als bedrijf erkend en kan dus ook een archeologienota opstellen en voorleggen aan Het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze nota wordt opgesteld door een erkend archeoloog, historicus en bijgestaan door een geoloog. ADEDE werkt hierbij met een op elkaar afgestemd team waardoor niet alleen een hoge kwaliteit kan gegarandeerd worden, maar tevens een snelle behandelingstermijn.

Het verloop van zo’n archeologienota gebeurt aan de hand van een aantal fases. Initieel zal er via bureauonderzoek een inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van een onderzoeksgebied. Dit gebeurt aan de hand van studies rond de bodemopbouw, historische bronnen en cartografische bronnen. Hieraan kan ook veldwerk gekoppeld worden indien blijkt dat via het bureauonderzoek niet voldoende informatie omhanden is om een sluitend antwoord te bieden. Dit veldwerk bestaat meestal, maar niet uitsluitend, uit proefsleuven en waarderende boringen. Indien het onderzoek niet mogelijk blijkt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van bouwwerken, beplanting ed. is er een uitzonderingsregel mogelijk gemaakt om het vervolgonderzoek laten uit te voeren na het verkrijgen van een bouwvergunning of verkavelingsvergunning, na het indienen van de archeologienota.

Wanneer u een archeologienota wenst, wordt dit binnen ADEDE bvba opgesteld door een erkend archeoloog die het resultaat zal indienen ter bekrachtiging bij de Vlaamse overheid. Na bekrachtiging kan deze nota bij de bouwaanvraag toegevoegd worden.

Wanneer een perceel, projectgebied in aanmerking komt, hangt af van verschillende criteria. Concreet moet iemand een archeologienota aanvragen wanneer:

  • Het projectgebied (gedeeltelijk) in een archeologisch beschermde site ligt, is een archeologienota verplicht ongeacht de ingreep in de bodem.
  • Hij binnen een vastgestelde archeologische zone een terrein van minstens 300 m2 wil ontwikkelen en 100m² of meer van het bodemoppervlak zal verstoren.
  • In een niet vastgestelde archeologische zone hij een projectgebied vanaf 3000m² wil ontwikkelen en minstens 1000m² van het bodemoppervlak zal verstoren. Bij landbouwgebied geldt vanaf 5000m².

Om na te gaan of een stuk grond in aanmerking komt, kan men gebruik maken van deze beslissingsboom opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed. https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf

Om na te gaan of een stuk grond al dan niet in een archeologisch beschermde site of vastgestelde zone ligt, kan men terecht via https://geo.onroerenderfgoed.be/

Terug naar services overzicht